DOMINANT EXTRA

dominant extra
dominant extra scheme

περιοχή νερού

ροή καυσαερίων

μονωτική ζώνη

1.Άνω Θύρα
2.Κάτω Θύρα
3.Θύρα Καυστήρα
4.Καπάκι Οπής εισαγωγής αέρα
5.Σύνδεσμος εισαγωγής αέρα ¾”
6.Σύνδεση Επιστροφής Κρύου Νερού
7.Σύνδεση Παροχής Ζεστού Νερού

8.Έξοδος Καπνοδόχου
9.Οπή Καθαρισμού και Οπή για Καυστήρα Αερίου
10.Οπή Καθαρισμού Όπισθεν
11.Αναδευτήρας Στάχτης
12.Ρυθμιστής Ροής Καυσαερίων
13.Οπή Καθαρισμού από άνω
14.Σύνδεση Πλήρωσης και Εκκένωσης ½“