SUPERECO

supereco
supereco scheme

zona e ujit

rryma e gazrave të shkarkimit

shtresa izoluese

1.Dera e sipërme
2.Dera e poshtme
3.Dera e djegësit
4.Kapaku i vrimës për rrymën dytësore të ajrit
5.Pjesa lidhëse e rregulluesit të rrymës së ajrit R 3/4”
6.Pjesa lidhëse e tubit për kthimin e ujit
7.Pjesa lidhëse e tubit për shpërndarjen e ujit
7-1.Pjesa lidhëse për shkëmbyesin e nxehtësisë
8.Tubi për shkarkimin e tymit

9.Çelësa për rregullimin e rrymave të gazrave të shkarkimit
10.Vrima e pastrimit nga ana e sipërme
11.Vrima e pastrimit nga ana e pajisjes
12.Tundës shkrumbi
13.Mbushja prej argjile shamoti
14.Grila e lëvizshme
15.Dera e dhomës së shkrumbit
16.Dhoma e shkrumbit
17.Pjesa lidhëse për mbushje dhe zbrazje R 1/2”